fbpx

Vedtægter

Vedtægter for

Foreningen ELVERFOLKET

Senest revideret 20.5. 2019

1.

Foreningen Elverfolket er stiftet den 1. februar 1990. Foreningens hjemsted er Holbæk.

2.

Det er Elverfolkets formål at inddrage lokale og øvrige i at lave teaterforestillinger og teateraktiviteter. Teaterforestillingerne skal være til glæde og udfordring for såvel medvirkende som tilskuere.

3.

For at medvirke i Elverfolkets aktiviteter skal man være medlem af foreningen. Medlem kan enhver blive, der ønsker det og betaler kontingent. Kontingentet fastsættes af bestyrelsen.

4.

Elverfolket er en forening, der i sit virke søger at fremme initiativ og indflydelse blandt alle sine medlemmer. Enhver forestilling eller aktivitet har sin egen styregruppe. Samlet ansvar for alle Elverfolkets aktiviteter indadtil som udadtil har bestyrelsen.

5.

Bestyrelsen vælges på den årlige generalforsamling. Bestyrelsen består af højst 13 personer. Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år, og er på valg således at 7 er på valg i lige år, og 6 i ulige år. Desuden kan der vælges op til 2 suppleanter.

Bestyrelsen konstituerer sig med formand, kasserer, medlemssekretær og øvrige poster efter egen beslutning.

Formanden og/eller kasserer tegner foreningen over for pengeinstitutter og offentlige myndigheder.

Bestyrelsen er gennem kassereren ansvarlig for førelse af foreningens regnskab. Regnskabsåret er 1.1 – 31.12.

6.

Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen. Generalforsamlingen afholdes hvert år senest med udgangen af februar måned, for at sikre et godkendt regnskab til Holbæk kommune inden skæringsdato 1. april.

Generalforsamlingen skal indkaldes direkte over for medlemmerne samt ved opslag på en eller flere følgende medier: foreningens nyhedsbrev, via foreningens hjemmeside, foreningens facebook side eller andet socialt medie, som er samlingspunkt for foreningens medlemmer senest 7 dage før.

Stemmeret har enhver, der er registreret som medlem af foreningen. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Generalforsamlingen foregår efter følgende dagsorden :

 1. Valg af dirigent
 2. Formandens beretning om årets arbejde og aktiviteter ( f.eks. sæson 1999-2000)
 • Debat og spørgsmål vedr. årets aktiviteter
 1. Økonomisk beretning fra kasserer
 2. Bestyrelsens forslag
 3. Indkomne forslag
 4. Fremtidige aktiviteter :
 • Bestyrelsen fremlægger repertoire/aktivitetsplan for indeværende sæson (f.ek.s 2000-2001)
 • Forslag til aktiviteter for næste sæson ( f.eks. 2001-2002 )
 1. Valg af stemmetællere
 2. Valg af bestyrelsesmedlemmer
 3. Valg af interne revisorer

Alle valg foregår ved håndsoprækning, men kan begæres afholdt skriftligt af blot 1 medlem.

7.

Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes med en lignende dagsorden, såfremt et flertal blandt bestyrelsen eller de registrerede medlemmer kræver det.

8.

Ændringer i foreningens vedtægter skal ske på en generalforsamling, hvor punktet er sat på dagsordenen ved indkaldelsen. Ændring af vedtægterne kræver 2/3 flertal.

9.

Opløsning af foreningen kan kun ske ved en flertalsafgørelse på to på hinanden følgende generalforsamlinger med minimum 14 dages mellemrum og med dette punkt på dagsordenen. Den opløsende generalforsamling beslutter, hvorledes foreningens eventuelle aktiver bedst kan tjene det lokale kulturliv i Holbæk bedst.

Således revideret på generalforsamling den 20.5. 2019.

Formandskabet

Anders Bonde Rasmussen, formand

Frank Normann Olsen, Kasserer

Signe Juul Thorsø, medlemssekretær