fbpx

Privatlivspolitik for Teatergruppen Elverfolket 

01.05.2022 

Vi behandler personoplysninger og skal overholde lovgivningen og principperne for god  databehandlingsskik. Derfor har vi vedtaget denne privatlivspolitik, der kort fortæller, hvordan vi behandler  personoplysninger, der sikrer en lovlig og gennemsigtig behandling.  

Vi behandler udelukkende personoplysninger til klare og saglige formål og ud fra foreningens legitime  interesser. Vi behandler kun personoplysninger, der er relevante og nødvendige for at opfylde de angivne  formål, og vi sletter dine oplysninger, når de ikke længere er nødvendige – eller når du beder os om det.  

Vi er ansvarlige for behandling af dine personoplysninger  

Teatergruppen Elverfolket er overordnet dataansvarlig, og vi sikrer, at dine personoplysninger behandles i  overensstemmelse med gældende lovgivning.  

Du kan altid kontakte foreningens data-kontaktperson, som er:  

Anne K. Houborg  

Marthagade 6, 2100 Kbh. Ø  

+45 20776481 

ah@elverfolket.dk  

Behandling af personoplysninger  

Vi behandler følgende personoplysninger:  

Medlemmer og frivilliges oplysninger:  

• Almindelige personoplysninger: Fx kontaktoplysninger som navn, adresse, indmeldelsesdato,  telefonnummer, fødselsdato, mailadresse 

• Cpr-numre og oplysninger om strafbare forhold (fx børneattest)  

• Følsomme personoplysninger: Behandles ikke af Teatergruppen Elverfolket 

Her indsamler vi oplysninger fra  

Normalt får vi oplysningerne fra dig. I nogle tilfælde kan der være andre kilder, fx:  • Offentlige myndigheder, fx nødvendige skatteoplysninger ved udbetaling af løn  • Sociale medier eller andre kanaler som er offentligt tilgængelige 

Foreningens formål med behandling af dine personoplysninger  

Vi behandler dine personoplysninger til bestemte formål, når vi har en lovlig grund (hjemmel).  Lovlige grunde til at behandle oplysninger om dig er:  

• At vi som forening har en (legitim) interesse i at behandle dine oplysninger  

• At det er nødvendigt for, at vi kan opfylde en aftale med dig  

• At loven stiller krav om, at vi behandler dine oplysninger  

• At du har givet samtykke til, at vi kan behandle dine oplysninger  

Formålene med at behandle oplysninger om foreningens medlemmer er:  

• At behandle medlem og frivilliges oplysninger – herunder at opkræve kontingent og sende  nyhedsbrev  

• At vi kan drive foreningens aktiviteter, herunder planlægge, gennemføre og følge op på dem  • At opfylde lovgivning, herunder krav i serviceloven (fx kravet om at indhente børneattest på  frivillige (og andre) som arbejder med børn under 15 år)  

• At kunne levere varer og ydelser du har bestilt, som fx merchandise fra forestillingerne

Vi behandler kun personoplysninger ud fra legitime interesser  

I det omfang vi behandler dine medlemsoplysninger, sker det alene på baggrund af foreningens berettigede  og legitime interesser som er: 

• At håndtere dine medlemsrettigheder (fx på generalforsamlingen) i henhold til foreningens  vedtægter  

• At du kan opfylde dine forpligtelser som medlem af foreningen, herunder betale kontingent mv. • At kunne planlægge og afholde sociale arrangementer og aktiviteter  

• At kunne vise situationsbilleder fra konkret aktivitet eller arrangement i foreningen, som  øveweekender, generalprøver, kostumeprøver, forestillinger eller lign.  

• At bevare oplysninger med historisk værdi til statistik og lignende; her vil data blive anonymiseret  så det ikke kan henføres til specifikke medlemmer eller frivillige.  

Samtykke  

Når vi behandler oplysninger om dig, kan det ske på et andet lovligt grundlag end dit samtykke. Vi  indhenter derfor kun dit samtykke, når det i sjældne tilfælde er nødvendigt for at behandle dine  personoplysninger til de formål, der er beskrevet ovenfor.  

Hvis vi indhenter dit samtykke, er det frivilligt, om du vil give samtykke, og du kan til enhver tid trække det  tilbage ved at give os besked om det.  

Når vi indhenter personoplysninger om børn og unge under 15 år, foretager vi en vurdering af, om barnet  selv er i stand til at afgive de pågældende personoplysninger. Hvis ikke, indhenter vi samtykke fra en  forælder eller værge. 

Indsamler vi personoplysninger på børn via informationstjenester (apps og sociale medier), kan børn fra og  med de er fyldt 13 år selv afgive samtykke.  

Videregivelse af dine personoplysninger  

Vi videregiver ikke oplysninger om dig til andre uden for foreningen – fx til brug for markedsføring – uden  dit samtykke.  

Opbevaring og sletning af dine personoplysninger  

Vi har forskellige behandlingsformål og opbevaringsperioder alt efter hvilken grad af personoplysninger der  er tale om. 

Medlemmer/frivillige: Vi sletter oplysninger om dig et halvt år efter at dit medlemskab, er ophørt. Hvilket  vil sige at vi max opbevarer dine data i 18 mdr. sammenlagt 

Dine rettigheder  

Når vi behandler dine oplysninger, har du iflg. persondataforordningen en række rettigheder:  • Du har ret til at blive oplyst om, at vi behandler oplysninger om dig – det er det vi oplyser dig om i  denne privatlivspolitik (som forening har vi oplysningspligt)  

• Du har ret til at få indsigt i de oplysninger vi behandler om dig (indsigtsret)  

• Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig berigtiget (retten til berigtigelse)  • Du har ret til at få oplysninger om dig slettet (retten til at blive glemt)  

• Du har ret til at gøre indsigelse mod, at dine oplysninger anvendes til markedsføring  • Du har ret til at flytte dine oplysninger – dvs. at vi skal udlevere de oplysninger vi har om dig i et  almindeligt anvendt format (retten til dataportabilitet)  

Du kan gøre brug af dine rettigheder, herunder gøre indsigelse mod vores behandling, ved at henvende dig  til os. Du finder kontaktoplysninger øverst her i privatlivspolitikken. 

Henvender du dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine personoplysninger, undersøger vi,  om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.  Du kan indgive klage til tilsynsmyndighederne – Datatilsynet – over behandling af dine personoplysninger.  

Revision af privatlivspolitikken  

Vi forbeholder os ret til at ændre foreningens privatlivspolitik. Når vi ændre privatlivspolitikken ændrer vi  også datoen øverst i dette dokument. Ved væsentlige ændringer vil du modtage meddelelse herom.  Den til enhver tid gældende privatlivspolitik er tilgængelig på vores hjemmeside.